70 درصد از کاربران به هنگام جستجو حتماً یکی از سه سایت ابتدایی نتایج جستجو را کلیک میکنند.

    تلفن: 88979060

33 درصد از کاربران وب فکر میکنند سایتی که در ابتدای نتایج جستجو قرار دارد در موضوع جستجو شده سرآمدتر از رقبای خود است و در آن موضوع پیشرو میباشد.

پرده زبرا
گالری زبرا
پرده زبرومن
گالری زبرومن
پرده شید
گالری شید